This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Sun 25 of Feb, 2018 [23:45 UTC]
Menu
Last actions

solidarity with freedom seeker in Iran in farsiفرا خوان:همبستگی با آزادیخواهان ایرانی‏‏


بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرينش ز یک گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی

سعدی شیرازی حدود ۵۸۵ یا حدود ۶۰۶ – ۶۷۱ یا ۶۹۱ هجری قمری

ما عمیقا نگران مشکلات ایجاد شده برای بیشماری از ایرانیان بیگناه اعم از اصلاح طلبان روزنامه نگاران مردم عادی زنان و کودکان و تمام مخالفانی که در زندان بسر میبرند هستیم. ما امیدواریم که مشکلات زنان ایرانی که بطور گسترده مورد تبعیض واقع میشوند مطرح و منتفع گردد.

در دوران خونین و ناآرام پس ازاعللام نتایج انتخابات دستکاری شده 22 خرداد، شاهد برخوردهای متعدد و توام با قصاوت نیروهای امنیتی لباس شخصی ، با کسانی بودیم که اعتراض خود را بصورت مسالمت آمیز ابراز میکردند،این برخوردها درکنار موضع گیریهای شدید مسئولین، توسط بخش وسیعی از مردم ونیز جامعه جهانی محکوم شد.

گروهی از روحانیون رده بالای ایران نیز همسو با مردم اعتراضات خود را ابراز داشتند. در شهرهای مختلف ایران شاهد ضرب و
شتم مردم عادی، تخریب اموال و خانه های آنها توسط نیروهای شبه نظامی و وابستگانشان بوده ایم.

شاهد نمایش فیلمی از ندا دختر جوان ایرانی که نیروهای لباس شخصی گلوله ای درقلبش نشاندند و در برابر چشمان ما از فرط خونریزی جان سپرد بودیم. پسران جوانی را هم دیدیم که بضرب گلوله کشته شدند.

ما این وقایع را محکوم میکنیم و مصرانه از مسئولین ایرانی میخواهیم که رفتارمناسب با دستگیرشدگان و زندانیان را تضمین کنند.
از مقامات ایران میخواهیم که منصور اسانلو، ابراهیم مددی، فرزاد کمانگر، جعفرعظیم زاده، سعید نوری، کاوه مظفری، غلامرضا خانی، مهدی فراهانی شاندز، روناک صفرزاده، عالیه اقدام دوست و سایر زندانيان سياسي که اکنون در زندان بسر میبرند را سریعا آزاد کنند.
‏(references: 1, 2)

این حق اساسی کارگران است که بتوانند از حقوق بنیادین و شناخته شده بین المللی خود استفاده و دفاع کنند و به این خاطر دستگیر و زندانی نشوند.

مقامات مسئول باید قصاوت و بیرحمی را نسبت به مردم بیگناه متوقف کنند و به آنها اجازه دهند از حقوق بدیهی خود برخوردار شده و بگروه های صنفی بپیوندند، گردهمایی صلح آمیز برگزار کنند و به این خاطر دستگیر و زندانی نشوند.

وضع فعلی دیگر محدود به دستکاری و خیانت به آرائ مردم نیست ، مسئله واقعی بی عدالتی گسترده در حق مردم است.

جامعه جهانی شاهد و ناظر بر جنایاتی است که حکومت ایران با زیر پا گذاشتن موارد متعدد قوانین حقوق بشر مرتکب میشوند. ما خواهان دستگیری و محاکمه مرتکبین این اقدامات در دادگاه های بین المللی هستیم.

علیرقم اقدامات شدید نیروهای امنیتی برای ایجاد وحشت در دل شهروندان، مردم کماکان به اعتراضات خود ادامه داده و خشم بی پایان خود را با هم صدایی از روی بامها در طول شب و گفتن الله اکبر ابراز میدارند.

ما از همکاران خود میخواهیم که این اعتراضیه را پس از امضا به عنوان نشانه ای از پشتیبانی خود از آزادیخواهان ایران با پست الکترونیکی زير برای ما و پارلمان اروپا ارسال کنند.


Sources: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

S olidarity with those who work for their money
I ndependence from those who don't
D emocracy in all decisions taken by groups of sane, adult humans


SID - Solidarity, Independence, Democracy is an independent Trade Union of all EU Institutions employees (Je souhaite adhérer au SID…)


Register of Interest Representatives


Created by: admin last modification: Wednesday 22 of July, 2009 [14:39:49 UTC] by admin

wiki page: Art 27 01 · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · WikiWitch Aint Dead · Arab Spring 01 · arabic pages · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · Big Bad HR 01 · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Arbitrary Procedures 01 · Unanswered questions to Mr Kallas · How to Keep Women Happy 365 · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Egyptians are Smarter than Sheep · From Cairo to Brussels · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · We Got Your Back Viviane · To the Iranian Opposition: Moving Beyond the May 9th Executions with our Continued Support · Hangmen and other Cowards · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · All you ever wanted to know about SID · Is the end of lapidation in sight in iran · March 8th; Help Amnesty International Stop War Crimes Against Women and their Children · March 8, Women and Hot Air · Protect the EU from its Friends · Tibet meeting videos · Workers in Tibet · Workers in Tibet Meeting · Solidaridad con quienes piden libertad en Irán · Solidarity with Freedom seekers in Iran · Solidarność z działaczami na rzecz pokoju w Iranie · Solidarité avec des demandeurs de liberté en Iran · solidarity with freedom seeker in Iran in farsi · Corporations versus Citizens; Profit before People · Informations provenant des étudiants de L'Université Amirkabir de Téhéran et d'autres sources concernant M Farzad Kamangar · Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i Amirkabir · Digiuno di sostegno al Dalai Lama, 4-12-2008 · Jeûne de soutien pour S.S. le Dalaï Lama jeudi 4 déc 2008 · Dalai Lama at the EP European Fasting Thursday 4 December 2008 · News from Amirkabir university students in Tehran · Kamangar02 · Farsi pages · Iranian Supreme Court upholds Kurdish teacher s death sentence · Mayday- Mayday Pensions going down · SID is against Human Rights atrocities perpetrated across the globe · lapidation petition in Farsi · Gegen Aggression und Steinigung · Iranian lapidations in Portuguese · In defense of Iranian trade unionists · Faible politique anti harcelement · election results 2007 Luxembourg in Spanish · Do It Yourself Democracy Behind Closed Doors · Against Aggression and Lapidation · A Weak Anti Harassment Policy · EDL and ODL Staff · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Is Admins Monologue even vaguely democratic · Democracia Ltd Abuso de la RFID · Believers in Human Freedom and the Rights Of Individuals · All about RFID ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts