This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Mon 26 of Feb, 2018 [01:50 UTC]
Menu
Last actions

lapidation petition in Farsi


حضور محترم رييس قوه قضاييه جناب حضرت ايت الله محمود هاشمى شاهرودى
وزارت دادگسترى
ساختمان وزارت دادگسترى
ميدان پنج خرداد
تهران جمهورى اسلامى ايران
موضوع دادخواست بر عليه خشونت و سنگسار کردن انسانها
جناب محترم اقاى رييس قوه قضاييه
ما اين دادخواست الکترونيکى را در روز بين المللى زن و هماهنگ با شّستمين سال بيانيه حقوق بشر و براى پشتيبانى از سعيهاى جناب عالى براى متوقف کردن
سنگسار کردن زنان و مردان در ايران در اينترنت منتشر کرده ايم
ما از شما تقاضا داريم تا لطفا سعى قوى خود را در اين راه نيک ادامه داده و از تمام ضرفيتهاى خود در راه اثر گذاشتن بر تمام مراکز قوه قضاييه استفاده نماييد تا
اولا سنگسار کردن بکل متوقف شود و ثانيا در درجه دوم به هر ترتيب شده بکل در ايران ممنوع گردد
لطفا در نظر داريد که حتى کشورهايى امثال امريکا و اسراييل که از نظر حقوق بشر بسيار ضعيف هستند بچنين امرى انسانها را اعدام نمى کنند
بهتر است بياد داشته باشيم که امارجنايات در امريکا چهار بار بيشتر است تا در اروپا که سالهاست که اعدام را ممنوع کرده اند
اين خود نشانه ازاين مطلب است که ملايم بودن و همدردى نمودن اثار بيشترى مى گذارند تا خشونت در راه جلوگيرى از اعمال بى قانونى
بنا به دلايل ذکر گرديده دولت جمهورى اسلامى با ممنوع کردن اعدام از تريق سنگسار کردن قويتر و محکمتر خواهد گرديد
شايد در زمان کنوني امکان ان نباشد تا عناصربسيارراست دولت اسلامى را بشود قانع نمود که اعمالى که بطور خصوصى بين دو شخص حاظر و متمايل واقع
مىشوند بايد در دادگاه الاهى مورد کيفر قرار بگيرند تا در دادگاه انسانها
به هر ترتيب هيچ دليلى وجود ندارد که چنين احکامى در اين موارد ابلاغ شوند
ما از دو تقويم متواط استفاده ميکنيم ولى هردو در يک زمان زندگى مى کنيم
بدون ترديد انهايکه مى خواهند ايران را مثل عراق در زير اشقالگران ببينند متمايلند تا تحريم ها برعليه ايران چندانتر شوند تا آيران بلاخره به سقوط و
نابودى نزديکتر گردد
هيچ نکته و يا مطلب در اين دادخواست نبايد بنحوى در نظر گرفته شود و يا بعنوانى ترجمه شود بر عليه مسلمانان
تنها هدف از اين دادخواست دعوت از شماست تا در اين روز ٨ ماه مارس که مطابق ميباشد با روز بين المللى زنان در ساليکه مطابق است با شستمين سال
جشن منشور بيانيه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد تا از تمام قدرت خود استفاده نماييد تا در اين راه نيک و الاهى جان زنان و کودکان و جوانان و مردان
را از اعدام بتريق ّسنگسارنمودن نجات دهيد
با عرض احترام از مقام جناب عالى
امضا کنندگان زير


Created by: admin last modification: Monday 02 of June, 2008 [13:31:00 UTC] by admin

wiki page: Art 27 01 · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · WikiWitch Aint Dead · Arab Spring 01 · arabic pages · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · Big Bad HR 01 · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Arbitrary Procedures 01 · Unanswered questions to Mr Kallas · How to Keep Women Happy 365 · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Egyptians are Smarter than Sheep · From Cairo to Brussels · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · We Got Your Back Viviane · To the Iranian Opposition: Moving Beyond the May 9th Executions with our Continued Support · Hangmen and other Cowards · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · All you ever wanted to know about SID · Is the end of lapidation in sight in iran · March 8th; Help Amnesty International Stop War Crimes Against Women and their Children · March 8, Women and Hot Air · Protect the EU from its Friends · Tibet meeting videos · Workers in Tibet · Workers in Tibet Meeting · Solidaridad con quienes piden libertad en Irán · Solidarity with Freedom seekers in Iran · Solidarność z działaczami na rzecz pokoju w Iranie · Solidarité avec des demandeurs de liberté en Iran · solidarity with freedom seeker in Iran in farsi · Corporations versus Citizens; Profit before People · Informations provenant des étudiants de L'Université Amirkabir de Téhéran et d'autres sources concernant M Farzad Kamangar · Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i Amirkabir · Digiuno di sostegno al Dalai Lama, 4-12-2008 · Jeûne de soutien pour S.S. le Dalaï Lama jeudi 4 déc 2008 · Dalai Lama at the EP European Fasting Thursday 4 December 2008 · News from Amirkabir university students in Tehran · Kamangar02 · Farsi pages · Iranian Supreme Court upholds Kurdish teacher s death sentence · Mayday- Mayday Pensions going down · SID is against Human Rights atrocities perpetrated across the globe · lapidation petition in Farsi · Gegen Aggression und Steinigung · Iranian lapidations in Portuguese · In defense of Iranian trade unionists · Faible politique anti harcelement · election results 2007 Luxembourg in Spanish · Do It Yourself Democracy Behind Closed Doors · Against Aggression and Lapidation · A Weak Anti Harassment Policy · EDL and ODL Staff · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Is Admins Monologue even vaguely democratic · Democracia Ltd Abuso de la RFID · Believers in Human Freedom and the Rights Of Individuals · All about RFID ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts