This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Thu 22 of Feb, 2018 [12:18 UTC]
Menu
Last actions

Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård

Reform
Human Rights
Remunerations
print
In English

Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård


Vi inom SID skulle vilja ställa följande frågor till Kommissionär Šefčovič med anledning av Kommissionens förslag till Rådet om ändring av tjänsteföreskrifterna för EU tjänstemän såsom de presenterats på kommissionens webbplats i juni 2011. (pdf)

33 frågor till Kommissionär Šefčovič
1. Har det förekommit någon formell teknisk överläggning med Eurostat eller andra av Kommissionens berörda Direktorat rörande förslaget innan det skickades till Rådet? SID kan inte hitta belägg för att detta har skett.

2. Varför har förslaget skickats till Rådet innan Eurostat fått tillfälle att slutföra det tekniska arbetsprogram som beskrivs i artiklarna 64 och 65 eller de möten som hållits under våren 2011 och med företrädare för GTR (GROUPE TECHNIQUE “RÉMUNÉRATIONS) har slutförts? Detta arbetsprogram skulle ha etablerat objektiv statistik som kunde ha möjliggjort en initierad politisk beslutsprocess.

3 Varför har det inte hållits någon formell social dialog med representanter för personalen om Kommissionens förslag innan det sändes över till Rådet.

4. Avser verkligen Kommissionär Šefčovič's att detta förslag ska ligga till grund för fortsatta diskussioner? Har han tänkt sig att diskussioner ska kunna leda till verkliga förändringar till det förslag han redan lämnat till Rådet?

5. Visar inte det förvånade varma mottagande förslaget fått från Rådet att Kommissionen faktiskt gått mycket längre än den behövde med detta, första förslag? Blir det inte svårt att ta ett steg tillbaka från denna förhandlingsöppning?

6. Hur fattades beslutet om urval av länder (nuvarande 8 +Polen + Sverige) för indexberäkning enligt artikel 65? Varför skulle ett nytt urval inte vara mer representativt för de varierande strukturerna och kulturmönstren hos nationella tjänstemän inom EU? Borde urvalet inte vara representativt för hela EU?

7. Varför finns det inget officiellt förslag om en jämförande studie av löneberäkningar för tjänstemän inom andra internationella organisationer eller för statliga tjänstemän i medlemsstaterna? T ex, är det inte sant att många vid medlemsstaternas permanenta representationer i Bryssel får bostadsbidrag, utbildningsbidrag för sina barn, ersättning för lönebortfall för medföljande etc. etc. Varför skulle inte utflyttade EU tjänstemän få likvärdiga förmåner?

8. Varför föreslår inte Kommissionen tillämpande av Noblemaireprinsipen vilken FN använder sig av för att försäkra sig om att kunna rekrytera högkvalificerade tjänstemän från alla medlemsstater även i fortsättningen? Varför görs inga försök att korrigera den nuvarande inkomstnivån som helt enkelt inte är till räckligt attraktiv för att behålla tjänstemän från ett flertal medlemsstater, däribland flera av de ursprungliga medlemsstaterna?

9. Varför föreslår Kommissionen en framtida användning av brutto- istället för nettolön? Om medlemsländerna ändrar sin skattepolitik eller socialförsäkringssystem, betyder inte det att nettolönen för de EU anställda inte längre kommer att följa med?

10. Är övergången till beräkning på bruttoinkomst ett försök att korrigera dubbelberäkning för pension och sjukförsäkring? Vore det i så fall inte bättre att justera dessa poster individuellt?

11. Varför saknas förslag om ytterligare ersättningar? T ex om att införa en 13e eller 14e lönemånad etc. Denna typ av extraersättning är vanlig i flertalet medlemsstater.

12. Varför föreslås ett kombinerad inflationsindex för Luxemburg och Belgien? Dessa städer är geografiskt skilda åt och de har inte samma sociala eller ekonomiska förutsättningar. Utgiftsvikterna som används för att ta fram detaljerad prisstatistik för prisindex återspeglar konsumtionsvanor för olika befolkningsgrupper. Vore inte Bryssel den korrekta staden att använda som referens?

13. Varför saknas förslag om en separate koefficient för Luxemburg?

14. Finns det något förslag på hur instabiliteten i korrigerings koefficienten kan minskas för placeringsorter utanför Bryssel ? T ex genom att införa en högsta procentuell ökning respektive minskning såsom redan är fallet för ersättningssystemen inom jämförbara organisationer (OECD, NATO, CoE)

15. Är det inte vanskligt att föreslå en automatisk undantagsparagraf? Anser inte Kommissionären att 'the method' (metoden för årlig indexering av de EU anställdas löner) fungerar tillfredsställande för att garantera att de EU anställdas löner följer lönerna för medlemsstaternas tjänstemän?

16. Varför planeras det bara för en undantagsparagraf när den ekonomiska situationen försämras? Varför tillåts inte en snabbare och högre löneökning när den ekonomiska situationen förbättras?

17. Varför står det fortfarande i förslaget att den årliga löneökningen ska fastställas genom en rådsförordning? Eftersom tjänsteföreskrifterna är bindande kunde väl beräkningen och genomförandet av indexeringen tas genom ett kommissionsbeslut? Skulle inte en sådan förändring spara betydlig tid och utgifter men också hjälpa till att undvika konflikter?

18. Varför föreslår Kommissionen att BII (Bryssels Internationella Index; som är en korrekt spegling av de EU anställdas konsumtionsmönster) ska ersättas av HIKP (Harmoniserat konsumentprisindex; baserad på nationella konsumtionsmönster)? Informationen som behövs för att ställa samman BII är enkel att samla in, relevant och beräkningen är okomplicerad.

19. Varför erkänns inte värdet och behovet av en europeisk utbildning i högre grad? Varför föreslås inte att "den särskilda avgiften" öronmärks för finansiering av Europaskolan? Kommissionär Kinnock lovade 2004 att så skulle ske. Intressant är också att notera att Luxembourg planerar att avskaffa "den särskilda avgiften" för sina statligstjänstemän f o m 2012.

20. Om nu Kommissionen är så övertygad om att Europaskolorna fungerar bra, varför inte införa skolcheck motsvarande genomsnittkostnaden per elev och se hur många som stannar kvar inom systemet och hur många som väljer något annat alternativ?

21. Varför finns inget förslag om att ändra Europaskolornas juridiska status för att möjliggöra verklig rätt till överklagande och rättslig prövning? Varför finns inget förslag om att föra in Europaskolorna i EU:s fördrag?

22. Varför finns det inget förslag om att ta reda på vad det kostar att öppna en Europaskola och att väga in detta i förslaget när platsen för en Byrå, Representation eller andra EU-organ utanför Bryssel/Luxemburg ska väljas? Varför lokaliseras alla dessa Byråer inte till Bryssel eller Luxemburg?

23. Varför finns det inget förslag om att bevilja begränsad tillgänglighet för fackliga representanter att kontrollera de uppgifter som ligger till grund för beräkning av korrigeringskoefficienten?

24. Varför föreslås ingen ändring av Annex 10 (X) för Externt EU-anställda? Borde inte deras avtal stämma överens med de internanställdas?

25. Är det sant att EU-institutionerna har olika versioner av tjänsteföreskrifterna? Hur bidrar detta i så fall till lika möjligheter och goda relationer mellan kolleger och administrativa enheter?

26. Finns det inte en risk för att låsas fast i en period av historiskt låga räntenivåer om årsbasis för pensionsberäkningar ändras från 12 till 30 år? Detta skulle kunna få till effekt att dagens värde på framtida pensioner hålls på en konstlat hög nivå och att vi får betala betydligt högre årliga pensionsbidrag än vi annars behövt göra.

27. Är det relevant att göra jämförelser med nationella pensionsprogram? Så vad händer om de inte har gått över till förvärvad pensionsrätt för länge sedan? Om vårt system är i balans, varför då ändra det? Särskilt som vi redan gått igenom en stor reform 2004 vilken vi ännu inte sett den fulla effekten av.

28. Vilka garantier kan Kommissionen ge för att intjänade pensionsrätter för nuvarande tjänstemän skyddas? Innebär inte den här typen av ensidigt genomförd förändring en implicit avvisande av personalen? Ger inte detta dem rätt till kompensation?

29. Erkänner Kommissionen att ett av kännetecknen för offentlig tjänst är tjänstemännens lojalitet och engagemang, till skillnad från situationen i stora delar av den privata sektorn? Hur planerar Kommissionen att vidmakthålla detta engagemang efter påtvingande av kontroversiella och ensidiga förändringar i tjänsteavtalet?

30. Hur rättfärdigas övergången från 37,5 till 40 timmars arbetsvecka ? Varifrån kommer påståendet på Kommissionärens web-sida om "effektiv arbetstid inom offentlig förvaltning i ett urval av medlemsstaterna"? Hur är situationen i andra EU-länder eller jämförbara internationella organisationer? Jämför vi inte äpplen med päron här? Är det inte viktigare att fokusera på kvaliteten av uppnådda resultat än personalens närvaro mellan fastslagna klockslag?

31. Om den verkliga orsaken till förslaget är att spara in på administrationskostnaderna, vore de inte rättvisare att insistera på ett slut på den flyttcirkus som Europaparlamentet genomför regelbundet mellan Strasbourg och Bryssel?

32. Hur förklarar Kommissionären att en del av de anställda har löner som understiger minimilönerna i det land de arbetar i? Så är fallet i Luxemburg där minimilönen för en utbildad arbetare är 1757,76€ + 20% (2109,07€). MEN en kontraktsanställd som arbetar för Kommissionen i lönegrad FI/1/1 tjänar bara 1847,76€, i lönegrad FG I/2/1 2090,12€ och t o m för lönegrad FG II/4/2 är lönen 1959,10€. Hur vill Kommissionär Šefčovič moraliskt förklara dessa fakta? Är dessa handlingar lagliga?

33. Under den senaste utvidgningen till 27 medlemsstater har Kommissionen vidmakthållit anställningsstopp trots den ökande arbetsbördan för kollegerna. Även efter skapandet av en helt ny institution (Europeiska utrikestjänsten) till hög kostnad för de europeiska skattebetalarna försöker nu Kommissionär Šefčovič's skapa balans i böckerna genom att föreslå en serie negativa åtgärder inledande med att skära ner 5% av jobben. Hur vill Kommissionär Šefčovič rättfärdiga detta moraliskt? Hur kommer detta att förbättra EU Kommissionens relationer till arbetare världen over? Hur kommer denna handling att förbättra Kommissionens rykte som en organisation av världsklass?

Kommissionär Šefčovič's förslag kommer inte att lösa den finansiella kris som skapats av storföretagen och de stora bankerna som i allt högre grad undanhåller samhället skattepengar. Han har inte gjort något för att försvara kommissionens personal inför Rådet när Kommissionens administrativa budget skars ner med 8,5% samtidigt som de andra institutionerna tilläts öka sina administrativa kostnader med 16,3%.

Genom att skära i våra arbetstillfällen och löner kommer Europeiska Kommissionen bara att demoralisera en redan demoraliserad personal ytterligare. Dessa handlingar kommer att få EU-projektet att ta ett steg bakåt istället för att utvecklas i positiv riktning. EU-medborgarnas intressen kommer inte att tas tillvara lika väl som tidigare. Inte heller föreslås några ändringar som påverka kommissionärernas arvoden eller arbetstillfällen.

Avreglering har aldrig och kommer aldrig att hjälpa EU-medborgarna att få igenom sina rättigheter eller att lösa Europas finansiella problem. Avreglering hjälper bara storföretagen och de redan rika att göra större vinster på bekostnad av alla andra. Hur rättfärdigas detta moraliskt?

Slutligen, genom att neka representanter för vissa fackföreningar tillgång till dokument som är nödvändiga för deras arbete, handlar kommissionen inte i enlighet med artiklarna 27, 28 och 42 av EUCFR. (Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna). Denna handling kommer inte att få Europeiska Kommissionens personalpolitik att framstå i en positiv dager och kommer inte att förbättra dess anseende runt om i världen.


Reza Fardoom

Reference 1, SID article (Bad News from the Commission on the future of our Jobs)

Reference 2, SID article (The method decrypted)

Reference 3, SID article (How the method sometimes malfunctions)

Reference 4, SID article (Decrypting the METHOD; conclusions)

Reference 5, SID article (2000 job cuts and what we did about it)

Reference 6, SID article (Less money on the table for our next METHOD)

Reference 7, SID article (SID questions Commission proposal to Reform once again the EU Staff Regulations)

Reference 8, external link (Reuters: UPDATE 4-Swiss adviser charged in US tax fraud tied to UBS)

Reference 9, external link (UN Highlights of the 57th Session of the ICSC )

S olidarity with those who work for their money
I ndependence from those who don't
D emocracy in all decisions taken by groups of sane, adult humans


SID - Solidarity, Independence, Democracy is an independent Trade Union of all EU Institutions employees (I would like to become a member of SID trade union…)

Created by: admin last modification: Wednesday 14 of December, 2011 [09:59:26 UTC] by admin

wiki page: Compromising 01 · Roth Behrent DE 01 · Roth Behrent EN 01 · Roth Behrent FR 01 · Staff Budget 01 · CoA Ref 01 · Public Sector Enemy Number One? · Spy 1 · Eating Your Own Words · Ministry of Truth · Incredible Statistics 01 · Art 27 02 · Art 27 03 · Art 27 04 · Art 27 01 · Deform 01 · Reform Evil_01 · Two Xeform Two · G2004 01 · Financial Crisis Light tunnel 01 · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · SID au sujet du compte-rendu de l'état de l'Union en 2011 donnée par Président José Manuel Durão à Strasbourg · Negotiations Hallucinations 01 · heart full o gratitude 01 · Bild kontra SID · bild01 · Adaptation des rémunérations : le Conseil a violé le Statut Luttons ensemble pour le respect de la légalité · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · Public Sector Strike in the UK on 30 June 2011 and EU Officials Strike in Brussels on 29 June 2011 · X02 ShipWrecked 02 · ShipoWrecked 01 · Reform 02 · Same Job but at Half Salary · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Bad News from Commission · X01 01 · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Staff General Assembly in support to the Contract Agents · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · Budget Line 26 01 02 11 · Less money on the table for our next METHOD · All you ever wanted to know about SID · Social dialogue and the Framework Agreement · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · articles 64 and 65 · Annex XI · ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SALARIE OGBL · EDL contre la commission · Do It Yourself Democracy Behind Closed Doors · Wellbeing politics · Was halten Sie von der Kinnock Reform · The Holmquist Report and Where it Came from and Where it Should Go · The Reform From Empty Promises to Empty Pockets · The CDR- the Ultimatum and the Referendum · Local Workers Teachers and Phantoms · L arriere plan du cas Centeno · Kallas CDR reform · Flash Report of Appeal Hearing Centeno versus Commission in Court of Justice · EDL and ODL Staff · Downgrading the Commission staff · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Background to the CENTENO case · Will it solve your promotion problems · Le REC de Kallas pas une potion magique · Is Admins Monologue even vaguely democratic · Die CDR- das Ultimatum und das Referendum · CDR in Hungarian ·
wiki page: Art 27 01 · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · WikiWitch Aint Dead · Arab Spring 01 · arabic pages · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · Big Bad HR 01 · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Arbitrary Procedures 01 · Unanswered questions to Mr Kallas · How to Keep Women Happy 365 · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Egyptians are Smarter than Sheep · From Cairo to Brussels · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · We Got Your Back Viviane · To the Iranian Opposition: Moving Beyond the May 9th Executions with our Continued Support · Hangmen and other Cowards · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · All you ever wanted to know about SID · Is the end of lapidation in sight in iran · March 8th; Help Amnesty International Stop War Crimes Against Women and their Children · March 8, Women and Hot Air · Protect the EU from its Friends · Tibet meeting videos · Workers in Tibet · Workers in Tibet Meeting · Solidaridad con quienes piden libertad en Irán · Solidarity with Freedom seekers in Iran · Solidarność z działaczami na rzecz pokoju w Iranie · Solidarité avec des demandeurs de liberté en Iran · solidarity with freedom seeker in Iran in farsi · Corporations versus Citizens; Profit before People · Informations provenant des étudiants de L'Université Amirkabir de Téhéran et d'autres sources concernant M Farzad Kamangar · Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i Amirkabir · Digiuno di sostegno al Dalai Lama, 4-12-2008 · Jeûne de soutien pour S.S. le Dalaï Lama jeudi 4 déc 2008 · Dalai Lama at the EP European Fasting Thursday 4 December 2008 · News from Amirkabir university students in Tehran · Kamangar02 · Farsi pages · Iranian Supreme Court upholds Kurdish teacher s death sentence · Mayday- Mayday Pensions going down · SID is against Human Rights atrocities perpetrated across the globe · lapidation petition in Farsi · Gegen Aggression und Steinigung · Iranian lapidations in Portuguese · In defense of Iranian trade unionists · Faible politique anti harcelement · election results 2007 Luxembourg in Spanish · Do It Yourself Democracy Behind Closed Doors · Against Aggression and Lapidation · A Weak Anti Harassment Policy · EDL and ODL Staff · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Is Admins Monologue even vaguely democratic · Democracia Ltd Abuso de la RFID · Believers in Human Freedom and the Rights Of Individuals · All about RFID ·
wiki page: Roth Behrent DE 01 · Roth Behrent EN 01 · Roth Behrent FR 01 · Eating Your Own Words · Ministry of Truth · Nobel EU 01 · Art 27 02 · Art 27 03 · Art 27 04 · Art 27 01 · Financial Crisis Light 01 · Financial Crisis Light tunnel 01 · Comments and Views from Swedish EU officials on the forthcoming Review of the Staff Regulations for Officials of the EU Institutions · Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU · Swede Rep SE · Swede Rep EN · Income Support 01 · Manipulera statistiken och gläd politikerna · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · Hammered EU Staff employee remunerations · SID au sujet du compte-rendu de l'état de l'Union en 2011 donnée par Président José Manuel Durão à Strasbourg · Express versus SID · Negotiations Hallucinations 01 · soit 40 réduction · soit 40 reduction · soit 40% réduction · heart full o gratitude 02 · heart full o gratitude 01 · X Depenses administratives économies · X Depenses administratives �conomies · Slim Cat 01 · Adaptation des rémunérations : le Conseil a violé le Statut Luttons ensemble pour le respect de la légalité · Allocations scolaires et bourses CEDIES luxembourgeoises · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · X ChamberPot 01 · Goin Viral 01 · Shp Wrecked 03 · Shp Wrecked 02 · ShipoWrecked 01 · Same Job but at Half Salary · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Bad News from Commission · X01 01 · Une déclaration de guerre du Conseil contre le Service public européen · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Regarding collective action of SJE and SID against our salary cuts · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · Allocations scolaires nouvelles dispositions administratives concernant l’article 67, paragraphe 2, du Statut · Budget Line 26 01 02 11 · Less money on the table for our next METHOD · The METHOD, what would it look like on 1/1/2013? · No Double Taxation at the United Nations · All you ever wanted to know about SID · The Grand Duke giveth and the Commission taketh, praised be the Commission · To recover salary losses incured to me as a result of the Council decision of December 2009 · The Financial Crisis in the EU Civil Service · Our Salaries and the EU Law · Double Taxation: When Will it be Your Turn? · Double Taxation: How to Beat the Heat · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · Mayday- Mayday Pensions going down · Pensions and Salary · Roadmap to equal pensions · Save 2000 Jobs petition to European Parliament · The Holmquist Reform · The method decrypted · What do you think of the way AD9s / AST9 are treated · What we do not know hurts us · Le rapport Holmquist · les cdr l ultimatum et le referendum · le douteux processus de certification de monsieur kallas · Conclusions · How the method sometimes malfunctions · Histoire de l egalite de Pension hommes femmes · dubious kallas certification process · EPSO Tests for Contractual Agents Sources for the Quantitative and Verbal Reasoning Test · Discrimination against Contractual Agents · Devaluation du personnel de la commission · articles 64 and 65 · Annex XI · 2000 job cuts and what we did about it · Was halten Sie von der Kinnock Reform · The Holmquist Report and Where it Came from and Where it Should Go · The Reform From Empty Promises to Empty Pockets · The CDR- the Ultimatum and the Referendum · Kallas CDR reform · Downgrading the Commission staff · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Will it solve your promotion problems · Le REC de Kallas pas une potion magique · Kallas CDR Ultimatum in Spanish · Die CDR- das Ultimatum und das Referendum · CDR in Hungarian ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts