This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Thu 22 of Feb, 2018 [14:21 UTC]
Menu
Last actions

Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU

Jobs
Remunerations
Trade Unions
print
In English

Kommentarer/synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU:s institutioner 2012-03-05Sammanfattning:

Detta dokument sammanfattar synpunkter från ett stort antal svenska EU-anställda inför den förestående revideringen av anställningsvillkoren i EU-institutionerna. Synpunkterna har samlats in av Nätverket för svenska EU-anställda (1) .

. Viktiga slutsatser är följande:

- Dagens anställningsvillkor är inte attraktivare än att antalet svenska EU-anställda minskat över de senaste åren.

- Behovet av, och motiveringen för, utlandstillägget minskar inte över anställningstiden.

- Den nuvarande metoden för lönejustering är rättvis och balanserad – den kan leda till justeringar av de EU-anställdas löner såväl uppåt som nedåt.


1. Bakgrund
Den kommande revideringen av villkoren för anställda inom EU:s institutioner diskuterades vid ett möte på den svenska EU-representationen i Bryssel med kontaktpersoner för Nätverket för svenska EU-anställda den 19 december 2011. Vid mötet diskuterades även ett mötesdokument av den 15 november 2011 till rådet från tolv medlemsländer (2) , däribland Sverige, samt frågan om rekryteringen av svenskar till EU:s institutioner.

Härvid framkom att nätverkets medlemmar var angelägna att få framföra ett antal synpunkter i dessa frågor.

I syfte att exemplifiera, konkretisera och strukturera de uppkomna synpunkterna, inbjöds medlemmar i nätverket att inkomma med synpunkter i skriftlig form till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, för vidarebefordran till handläggande myndighet i Stockholm.

Med anledning härav finner vi det angeläget att inlämna nedanstående synpunkter till beaktande.
2. Allmänna kommentarer
Med hänsyn tagen till dagens ekonomiska klimat i några av EU:s medlemsländer, instämmer vi i att besparingar bör göras inom olika sektorer i samhället, inklusive de europeiska institutionerna. Vi vill dock i detta sammanhang framhålla att hittills införda och föreslagna åtgärder redan nu innebär stora besparingar. Den genomgripande s.k. Kinnockreformen som trädde i kraft den 1 maj 2004 uppskattas innebära besparingar på mer än 3 miljarder euro. Dessa besparingar beräknas år 2020 ha ökat ytterligare och uppgå till inte mindre än 8 miljarder euro. Ingångslönerna för EU-anställda är sedan 2004 betydligt lägre än tidigare, vilket givetvis också påverkar den långsiktiga löneutvecklingen.

Vi vill även påtala att de av Europeiska kommissionen föreslagna åtgärderna såsom en minskning av arbetskraften med 5 %, förlängd arbetstid med 6 % utan kompensation, färre antal resdagar för hemresa, ytterligare försämringar för nyanställda assistenter (AST-nivån) och höjd pensionsålder från 63 till 65 år, innebär ytterligare synnerligen kraftiga besparingar att lägga till detta belopp. Vi anser att Europeiska kommissionens förslag med råge motsvarar den solidaritet som vi i EU:s institutioner kan förväntas visa i rådande ekonomiska situation.

Vi instämmer även i att syftet med anställningsvillkoren bör vara att skapa en modern, effektiv och dynamisk organisation, något som är avgörande för att attrahera, behålla och motivera kvalificerad personal från hela EU-området. Det är därför förvånande att mötesdokumentet enbart innehåller förslag som syftar till synnerligen allvarliga försämringar av våra anställningsvillkor och på många sätt förefaller stå i strid med Sveriges intressen.

Vi vill i detta sammanhang dessutom erinra om att antalet svenskar i EU:s institutioner kontinuerligt minskat sedan flera år tillbaka. År 2005 var 609 svenskar anställda i EU-kommissionen, vilket motsvarade 2,5 % av det totala antalet anställda. I november 2011 hade antalet sjunkit till 531, eller 2,2 % av det totala antal anställda. Det kan jämföras med att antalet anställda från t.ex. Belgien, ett land med ungefär lika stor befolkning som Sverige, i november 2011 var hela 4 544, vilket motsvarar 19 % av totalt antal anställda.

Andra relevanta exempel är Grekland med 885 anställda (3,7 %) och Portugal 687 (2,9 %).

En viktig orsak till det minskade antalet svenskar är rimligen att anställningsvillkoren redan nu inte ter sig konkurrenskraftiga för att attrahera tillräckligt många kompetenta svenskar till EU:s institutioner.

Mot denna bakgrund ter det sig förvånande att Sverige inte aktivt reagerar mot flera av de förslag som dessvärre med största sannolikhet kommer att bidra till att ytterligare försvåra rekryteringen av kompetenta svenskar till EU:s institutioner.


Några exempel härpå:

• Utlandstillägg och resdagar
I dag får EU-anställda som rekryterats utanför tjänstgöringslandet ett tillägg för att kompensera för fördyrande levnadsomkostnader till följd av boendet i utlandet. Precis som för svenska UD är syftet bl.a. att kompensera för att medföljande inte får arbete alls, eller får lägre lön för sitt arbete än i hemlandet. Detta är med andra ord en kompensation för att bryta upp och söka jobb hemifrån även från geografiskt perifera länder som Sverige.

I mötesdokumentet av den 15 november 2011, som undertecknats av bl.a. Sverige, föreslås detta utlandstillägg kraftigt reduceras och över tiden till och med avskaffas helt med argumentet att utlandskostnaderna skulle minska över tiden. Vi anser att detta inte är korrekt, snarare tvärt om. Enligt vår samlade erfarenhet så minskar inte behovet av utlandstillägg över tiden. Inte minst att hålla kontakt och besöka närstående släktingar är viktigt, såsom åldriga föräldrar som behöver vår fysiska närvaro för hjälp med olika saker, t.ex. läkarbesök, men också syskon, syskonbarn, nära vänner m.fl.. Om våra barn skall få en bra kontakt med sina far- och morföräldrar krävs också att de får träffas någorlunda regelbundet. Sysslor som att få hjälp att hämta barn på dagis eller skola måste man alltid betala för, eftersom far-/morföräldrar eller andra släktingar inte finns tillgängliga. I Belgien är det mycket vanligt att far-/morföräldrar tar på sig den uppgiften och fritidshem eller motsvarande är därför nästintill obefintliga. Tilläggas bör att många av de förmåner, som anses självklara i Sverige, inte finns på motsvarande vis för EU-anställda. Exempel på sådana förmåner är föräldraledighet och möjligheten att VAB:a (vårda sjukt barn).

Betydelsen av regelbundna besök för att upprätthålla en bra kontakt med sina nära kan knappast överskattas. Ett stort antal av våra kollegor har dessutom tvingats att pendla mellan anställningsort och Sverige eftersom möjligheterna för medföljande att få ett arbete i Belgien, Luxemburg eller Frankrike är begränsade. I Belgien krävs ofta inte bara kunskaper i ett utan två språk, nederländska och franska, för att kunna komma i fråga för arbete på den lokala arbetsmarknaden. Bibehållet utlandstillägg är därför avgörande för att EU-institutionerna ska kunna rekrytera – och behålla – tjänstemän från mer avlägsna länder som Sverige.

Vi anser att det nuvarande systemet är relevant och fyller en viktig uppgift och inte minst ligger i Sveriges intresse. Regelbundna kontakter med, och resor till, hemlandet är även ett sätt att hålla sig à jour yrkesmässigt. Om svenska EU-anställda skall kunna bidra med att vara informerade om t.ex. svenskt synsätt och rättstraditioner så borde man värna om att kontakten mellan de svenska EU-anställda och Sverige upprätthålls och fungerar så bra som möjligt. Det finns ett ömsesidigt intresse av ett gemensamt informationsutbyte och att svenska anställda inom EU är kunniga om viktiga frågor i den svenska samhällsdebatten. Det är i princip omöjligt att upprätthålla en sådan kompetens enbart genom att till exempel läsa tidningar på internet.

Som redan nämnts har Europeiska kommissionen föreslagit att antalet resdagar i anslutning till årlig semester (som för närvarande är en till sex, beroende på avståndet mellan anställningsorten och hemorten) skall minskas rejält, vilket i synnerhet påverkar anställda från mer avlägsna länder som Sverige. Eftersom denna neddragning redan försvårar kontakterna med Sverige vore det mycket olyckligt om utlandstillägget dessutom skulle avskaffas.

Vi anser att det nuvarande systemet är en grundbult för den mycket viktiga principen att EU-anställda skall rekryteras från alla medlemsstater oavsett var dessa är geografiskt belägna. På så vis tillförs olika nationella synsätt och goda exempel tas tillvara, vilket skapar ett gemensamt europeiskt helhetsperspektiv. Mot denna bakgrund vore det, enligt vår bestämda uppfattning, mycket olyckligt om antalet svenska EU-anställda skulle minska ytterligare till följd av att anställningsvillkoren blir mindre attraktiva, eller om svenska EU-anställda skulle förlora en del av anknytningen till Sverige genom minskat hemresande.


• Karriärstruktur
I mötesdokumentet av den 15 november 2011 föreslås att befordran av EU-anställda i högre grad än nu skall vara villkorat till en chefsfunktion.

Detta förslag går stick i stäv med Kinnockreformen som utöver rent hierarkiskt ansvar också avsåg prioritera expertis och kompetens. Förutom att det rimmar illa med den svenska traditionen att försöka skapa ohierarkiska ”platta” organisationer kommer även detta förslag att slå särskilt hårt mot svenska EU-anställda, eftersom det för närvarande finns förhållandevis få svenskar i chefsposition inom EU:s institutioner. En preliminär uppskattning ger vid handen att det enbart finns ett 30-tal svenskar i chefsposition inom EU-institutionerna. Förslaget skulle också leda till att EU-anställda som inte når en chefsposition relativt tidigt slår i ett ”karriärtak” vilket inte skulle bidra till att göra EU-institutionerna attraktivare som arbetsgivare.

Vår uppfattning är därför att Kinnockreformens prioriteringar bör bibehållas.


• Lönejusteringsmetoden
I det nuvarande systemet ingår åtta medlemsstater i basen för lönejusteringsmetoden. I mötesdokumentet av den 15 november 2011 om revidering av anställningsvillkoren angavs att antalet medlemsstater som utgör basen för den i dag tillämpade lönejusteringsmetoden skulle utökas med två, varav Sverigeär ett (3) . Som svenskar anser vi att detta vore ett klokt beslut eftersom svensk avtalsrörelse och lönebildning skulle få en direkt inverkan på våra löner.

Icke desto mindre så avslås en utökad bas för lönejusteringsmetoden i mötesdokumentet, som Sverige står bakom, vilket förvånar oss. Är orsaken till detta att man från svensk sida inte har tilltro till den egna lönebilden, eller faktiskt inte har förstått innebörden i det dokument som man säger sig stå bakom?

Dessutom är det förvånande att medlemsstaterna efter Europeiska unionens domstols dom i mål C-40/10 fortsätter att motsätta sig den korrekta tillämpningen av den nuvarande metoden som är mycket enkel och baserar sig på reallöneförändringar för offentliganställda i ett antal EU-länder.

Sverige har dessutom vid ett flertal tillfällen gjort klart att löneutvecklingen på arbetsmarknaden skall bestämmas av arbetsmarknadens parter och har också med kraft försvarat denna ståndpunkt i de nuvarande förhandlingarna om reformer av EU:s ekonomiska politik. Det är därför minst sagt anmärkningsvärt att Sverige inte verkar ha för avsikt att respektera den uppgörelse som arbetsgivaren Europeiska kommissionen har uppnått med arbetstagarnas representanter.


3. Slutord
Avslutningsvis vill vi framhålla att det är angeläget att det även framdeles kommer att vara möjligt att i tillräcklig omfattning rekrytera, behålla och motivera kompetenta anställda, i och till EU:s institutioner, även från geografiskt perifera länder som Sverige. Inte för att de i sig skall representera Sverige, men för att de skall bidra med ett modernt synsätt och tänkande, representativt för en medlemsstat som inte fysiskt befinner sig i Europas geografiska centrum. Detta torde, i icke oväsentlig grad, ligga i Sveriges intresse.Vår kontaktadress: svenskanatverketbxl@hotmail.be


(1) Nätverket utgörs av representanter för, i princip, samtliga generaldirektorat i Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet.
(2) Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Lettland, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.
(3) I kommissionens slutliga förslag föreslås att samtliga 27 medlemsstater skall ingå i denna bas; KOM(2011) 890.

Created by: admin last modification: Wednesday 18 of April, 2012 [16:45:05 UTC] by admin

wiki page: Compromising 01 · CoA Ref 01 · Dalli 01 · Staff Development 01 · Should EU Institutions discriminate against university educated citizens at a time of Generation 1000 euros and many university graduates out of a job · Ripoff 01 · DGT – Restructuring, Can the disaster be averted? · DGT 01 · Comments and Views from Swedish EU officials on the forthcoming Review of the Staff Regulations for Officials of the EU Institutions · Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU · Swede Rep SE · Swede Rep EN · 7 orsaker + 1 slutsats => 2.000 jobb att rädda · Une nouvelle politique de recrutement s'impose à la Commission, par Solidarité Européenne · Time for the Commission to rethink its recruitment policy, a tract by Solidarité Européenne · seven reasons 01 · SID au sujet du compte-rendu de l'état de l'Union en 2011 donnée par Président José Manuel Durão à Strasbourg · IP laws stop SMEs create jobs and prosperity for us all · Témoignage expatrié 01 · Slim Cat 01 · Retire 67 Plus · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · X ChamberPot 01 · Goin Viral 01 · Shp Wrecked 03 · Shp Wrecked 02 · Profs de Langue 01 · ShipoWrecked 01 · Limited Careers · Same Job but at Half Salary · Manipulating Internal Competitions ? · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · Stop the foreseen job cuts · do you want to take the red or the blue pill · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · We Must All Work Harder · Don't Thank Me Just Work Harder · How many IT jobs are to be lost as a result of Cloud Computing madness · No Double Taxation at the United Nations · All you ever wanted to know about SID · Double Taxation: When Will it be Your Turn? · Double Taxation: How to Beat the Heat · financial crisis part 2 of 3 · financial crisis part 3 of 3 · financial crisis part 1 of 3 · Degradando al personal de la Comision · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · Officials affected by the introduction of the AD9 grade · Promotion system · The Economics of Inequality · The political economics of inequality · The Politics of Inequality · Mayday- Mayday Pensions going down · Pensions and Salary · Save 2000 Jobs petition to European Parliament · The Holmquist Reform · The method decrypted · How the method sometimes malfunctions · dubious kallas certification process · Discrimination against Contractual Agents · Les EDL sont en litige actuellement avec leur employeur la Commission · 2000 job cuts and what we did about it · Wellbeing politics · The Holmquist Report and Where it Came from and Where it Should Go · The CDR- the Ultimatum and the Referendum · L arriere plan du cas Centeno · EDL and ODL Staff · Downgrading the Commission staff · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · Background to the CENTENO case · Will it solve your promotion problems · Le REC de Kallas pas une potion magique · Certification in French ·
wiki page: Roth Behrent DE 01 · Roth Behrent EN 01 · Roth Behrent FR 01 · Eating Your Own Words · Ministry of Truth · Nobel EU 01 · Art 27 02 · Art 27 03 · Art 27 04 · Art 27 01 · Financial Crisis Light 01 · Financial Crisis Light tunnel 01 · Comments and Views from Swedish EU officials on the forthcoming Review of the Staff Regulations for Officials of the EU Institutions · Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU · Swede Rep SE · Swede Rep EN · Income Support 01 · Manipulera statistiken och gläd politikerna · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · Hammered EU Staff employee remunerations · SID au sujet du compte-rendu de l'état de l'Union en 2011 donnée par Président José Manuel Durão à Strasbourg · Express versus SID · Negotiations Hallucinations 01 · soit 40 réduction · soit 40 reduction · soit 40% réduction · heart full o gratitude 02 · heart full o gratitude 01 · X Depenses administratives économies · X Depenses administratives �conomies · Slim Cat 01 · Adaptation des rémunérations : le Conseil a violé le Statut Luttons ensemble pour le respect de la légalité · Allocations scolaires et bourses CEDIES luxembourgeoises · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · X ChamberPot 01 · Goin Viral 01 · Shp Wrecked 03 · Shp Wrecked 02 · ShipoWrecked 01 · Same Job but at Half Salary · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Bad News from Commission · X01 01 · Une déclaration de guerre du Conseil contre le Service public européen · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Regarding collective action of SJE and SID against our salary cuts · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · Allocations scolaires nouvelles dispositions administratives concernant l’article 67, paragraphe 2, du Statut · Budget Line 26 01 02 11 · Less money on the table for our next METHOD · The METHOD, what would it look like on 1/1/2013? · No Double Taxation at the United Nations · All you ever wanted to know about SID · The Grand Duke giveth and the Commission taketh, praised be the Commission · To recover salary losses incured to me as a result of the Council decision of December 2009 · The Financial Crisis in the EU Civil Service · Our Salaries and the EU Law · Double Taxation: When Will it be Your Turn? · Double Taxation: How to Beat the Heat · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · Mayday- Mayday Pensions going down · Pensions and Salary · Roadmap to equal pensions · Save 2000 Jobs petition to European Parliament · The Holmquist Reform · The method decrypted · What do you think of the way AD9s / AST9 are treated · What we do not know hurts us · Le rapport Holmquist · les cdr l ultimatum et le referendum · le douteux processus de certification de monsieur kallas · Conclusions · How the method sometimes malfunctions · Histoire de l egalite de Pension hommes femmes · dubious kallas certification process · EPSO Tests for Contractual Agents Sources for the Quantitative and Verbal Reasoning Test · Discrimination against Contractual Agents · Devaluation du personnel de la commission · articles 64 and 65 · Annex XI · 2000 job cuts and what we did about it · Was halten Sie von der Kinnock Reform · The Holmquist Report and Where it Came from and Where it Should Go · The Reform From Empty Promises to Empty Pockets · The CDR- the Ultimatum and the Referendum · Kallas CDR reform · Downgrading the Commission staff · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Will it solve your promotion problems · Le REC de Kallas pas une potion magique · Kallas CDR Ultimatum in Spanish · Die CDR- das Ultimatum und das Referendum · CDR in Hungarian ·
wiki page: May 2013 01 · May Day 2012 · May Day 2012 ITUC · Challenge 01 · March8 2013 01 · 27 Nasty Foreigners 01 · Staff Budget 01 · Public Sector Enemy Number One? · Dyslexia at work in a multilingual environment · CA 17022012 lux 01 · CA Open Letter 01 · Eating Your Own Words · As Much Democracy as Possible in the Luxembourg Staff Committee Elections · Intra Muros 01 · No Nukes 01 · Nobel EU 01 · Incredible Statistics 01 · Disunited 02 · Dalli 01 · Heads Tails 01 · Art 27 04 · Staff General Assembly in support to the Contract Agents in Luxembourg · Staff Regulations Review 01 · Art 27 01 · Staff Development 01 · Deform 01 · Reform Evil_01 · Should EU Institutions discriminate against university educated citizens at a time of Generation 1000 euros and many university graduates out of a job · Two Xeform Two · Disunion 01 · G2004 01 · Some SID photos · Dgt Save Preamble 01 · front page history 06 · front page history 3 · front page history 5 · front page history01 · front page history02 · front page history4 · Chuck Norris Facts and Our Social Dialogue · Three Good Reasons 01 · SID Commission Brussels' candidates for Local Staff Committee elections 2012 · Ad Hoc 2011 01 · DGT – Restructuring, Can the disaster be averted? · DGT 01 · Comments and Views from Swedish EU officials on the forthcoming Review of the Staff Regulations for Officials of the EU Institutions · Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU · Swede Rep SE · Swede Rep EN · 7 orsaker + 1 slutsats => 2.000 jobb att rädda · Är personalavdelningens sociala monolog ens avlägset demokratisk? · Fighting Poll Tax 01 · seven reasons 01 · X Clock Card 01 · 2% Feminism kontra 98% Kvinnohatare · insure05 · Legal Insurance I · IBS 01 · Express versus SID · IP laws stop SMEs create jobs and prosperity for us all · Cutting Eurostat 01 · Fed EU EN 01 · Fed EU FR 01 · Wikiwitch01 · WikiWitch Aint Dead · Feminism Mysogynism 01 · Three Million 01 · 15 10 2011 · CA Coffee EN · CA Coffee FR · Slim Cat 01 · Bild kontra SID · bild01 · How to negotiate for the next Method · Pérez Reverte 01 · serge reynaud facteur menacer par les poursuites disciplinaires · serge reynaud the postman who is going though diciplinary procedure · Big_Middle_Little · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · SID platform · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · X ChamberPot 01 · Goin Viral 01 · Steps CA 01 · Big Bad HR 01 · SID's petition 192/2009 is finally through to the Legislative Committee · Public Sector Strike in the UK on 30 June 2011 and EU Officials Strike in Brussels on 29 June 2011 · Public Transport Petition · May 2011 · Profs de Langue 01 · We've Come A Long Way · X02 ShipWrecked 02 · ShipoWrecked 01 · Limited Careers · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · do you want to take the red or the blue pill · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · X01 01 · Defend Pensions FR · Defend Pensions EN · Arbitrary Procedures 01 · Unanswered questions to Mr Kallas · Une déclaration de guerre du Conseil contre le Service public européen · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Staff General Assembly in support to the Contract Agents · Regarding collective action of SJE and SID against our salary cuts · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · How many IT jobs are to be lost as a result of Cloud Computing madness · Budget Line 26 01 02 11 · SID became an affiliate member of Amnesty International UK · SID candidates for Brussel Staff Committee election and their program · SID candidates in VOTE THE CHANGE list in Luxembourg Local Staff Elections 2010 · Message of solidarity from SID to all Irish Public Service trade Unions · A Thought for Mayday 2010 · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · Local Staff Committee Rules · Local Staff Election system and results · National Union of Teachers · Highlights of SID platform · Detached from Democracy · Beyond Local Staff Elections · The D stands for Democracy · All you ever wanted to know about SID · The Roots of SID · March 8th; Help Amnesty International Stop War Crimes Against Women and their Children · March 8, Women and Hot Air · Protect the EU from its Friends · Does Admin believe in Miracles? · Corporations versus Citizens; Profit before People · Crucifixion and the CDR · Commission's Admin does its best to cope with the financial crisis · Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i Amirkabir · Degradando al personal de la Comision · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · On Democracy and local Staff election results in Luxembourg 2007 · Mayday- Mayday Pensions going down · le douteux processus de certification de monsieur kallas · How the method sometimes malfunctions · dubious kallas certification process · articles 64 and 65 · ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SALARIE OGBL · 2000 job cuts and what we did about it · In defense of Iranian trade unionists · Faible politique anti harcelement · election results 2007 Luxembourg in Spanish · A Weak Anti Harassment Policy · Local Workers Teachers and Phantoms · Kallas CDR reform · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Will it solve your promotion problems · Kallas CDR Ultimatum in Spanish · Le monologue de l Administration Sociale pourrait il etre ne serait ce qu au moins vaguement democratique · Die CDR- das Ultimatum und das Referendum · CDR in Hungarian · Democracia Ltd Abuso de la RFID ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts