This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Thu 22 of Feb, 2018 [12:21 UTC]
Menu
Last actions

7 orsaker + 1 slutsats => 2.000 jobb att rädda

print
In English

7 orsaker + 1 slutsats => 2.000 jobb att räddaNedan anger vi sju skäl mot att skära ner arbetstillfällen vid Europeiska Kommissionen med 2.000 tjänster, samt drar en slutsats därav. Detta material har skickats till medlemmar för budgetkommittén och till utvalda parlamentariker som arbetar med rapporter om reformen av tjänsteföreskrifterna vid Europaparlamentet.

Nästan ingen som SID talat med är för nedskärningarna. Framställan 847(2011) tycks ha funnit ett starkt stöd i Europaparlamentet, både bland vänstern och i mittenfalangen. Även enskilda ledamöter till höger börjar tvivla på det hälsosamma i åtstramningarna.


Dock finns det ingen rationell grund till förtvivlan. Det finns gott om ledamöter i Parlamentet som är beredda att försvara våra 2.000 jobb. Vi bör visa de vår tacksamhet och erbjuda vårt stöd när så behövs.1. Inledning

Europaparlamentets utskott för framställningar har översänt framställan 847(2011) till budgetutskottet för betänkande. Vi har fått veta från sekretariatet att "…eftersom det ännu inte utsetts någon föredragare kommer en första utväxling av synpunkter om förslaget att ske under budgetmötet nästa vecka (25/01) som punkt 15 på agendan.

Framställan 847 syftar till att rädda de 2.000 arbetstillfällen som kommissionen vill ta bort från sin organisationsplan. Flera andra institutioner, inklusive Europaparlamentet, har vägrat att acceptera denna form at åtstramningar. Vi ber Parlamentet att lägga sitt veto mot Kommissionens planer på självstympning och argumenterar här för detta i sex punkter:

2. Sända ett budskap till arbetsgivarna

Europeiska kommissionen och andra institutioner skriver och talar mycket om full sysselsättning. Detta misskrediteras när man samtidigt själva vill eliminera 2.000 arbetstillfällen. Privata arbetsgivare kommer att snabbt ta efter Kommissionens dåliga exempel och gå mycket längre genom att avskeda arbetare omedelbart istället för att tillämpa naturlig avgång. Tack vare Kommissionens initiativ kommer dessa avskedade arbetstagare att ha 2.000 färre jobb att söka när många av våra kolleger snart går i pension och deras tjänster inte blir tillsatta.

3. Sända ett budskap till banksektorn

Den finansiella krisen orsakades av en brist på effektiv kontroll av den aggressive låneindustrin. Med tanke på storleken av Europas legitima banksektor finns det behov av ett motiverat och kvalificerat regelverk. Över och utöver det finns en mer tvivelaktig verksamhet som bör utredas och reglers. Lagstiftning utan tillräcklig kontroll skapar endast en farlig illusion av säkerhet på samma sett som att det behövs fler patrullerande poliser om européerna ska kunna känna sig säkra på gator och torg.

4. Förhindra lågkonjunktur

De européer som mister sin möjlighet att arbeta för den offentliga sektorn kommer att hitta lägre betalda jobb eller söka sig utanför EU om de ska klara sig undan långtidsarbetslöshet. Vilket de än väljer, kommer Europas BNP att sjunka. En analys har gjorts av sambandet mellan arbetstillfällen inom institutionerna och de angränsande sektorerna.

"Studien visar att, förutom de direkta arbetstillfällena inom europeiska och internationella institutioner genererar deras närvaro ytterligare arbetstillfällen inom olika sektorer som sjukvård (hotel, resauranger och caffeer) liksom inom handel och turism. Indirekt skapar denna offentliga sektor 28.000 jobb. Totalt sägs den europeiska och internationella närvaron i Bryssel generera 13-14 % av Bryssels arbetstillfällen och, vilket motsvarar 100.000 jobb."

Det är svårt att sia, särskilt om framtiden, men om man tillämpar den enkla pro-ratateorin ser vi att 5000 (=0.05*100000) arbetstillfällen kan komma att försvinna. Det är inte nödvändigt att förutspå hur många dominobrickor som till slut kommer att falla utan det räcker att veta att 7000 européers arbetslöshetsunderstöd kostar mer än löner för 2000 EU-tjänstemän.

5. Behålla Europas konkurrenskraft

En central scen i Michel Moore's film "Capitalism; A Love Story" visar Elizabeth Warren, Harvard professor och chef för Kongressens övervakningskommitté när hon säger att hon inte känner till vart de 700.000.000.000 US Dollar tagit vägen vilka var avsedda för banksektorns räddningspaket. Om situationen är den samma i Europa vad gäller finansiella transaktioner återstår att se, men sunt förnuft och grundläggande ekonomisk kunskap visar på att den troligaste orsaken till att pengar exporteras sker i namn av BRIC; räddningspaketen för banksektorn. Pengar som smusslats undan från biståndspaket världen över kan naturligtvis fritt användas för att köpa nya maskiner eller teknologi och i förlängningen ta marknadsandelar från europeiska företag.

6. Snålheten bedrar visheten

Planen att skicka hem en arbetare av tjugo och sedan låta de lyckligt lottade nitton som är kvar göra hans jobb utan extra ersättning är lika dumdristig som den är orättvis. Det finns väldigt få platser inom institutionerna där tjugo personer gör exakt samma jobb, sida vid sida. Ett uppenbart exempel är den avdelning som sammanlänkar unionens tjugo officiella språk (Generaldirektoraten för tolkning och översättning). Att urskillningslöst ta bort var tjugonde översättare/tolk där skulle vara i strid mot Fördraget och leda till dyra språkkonflikter inom Europa liknande de vi redan ser i Belgien idag.

Eftersom det inte är möjligt att urskillningslöst skära bort 5% av tjänsterna behövs ett mer komplext system. Alla tänkbara sådana nedskärningsplaner kommer att leda till mer än fem procent minskad motivation och produktion.

7. Rådet drar åt tumskruvarna

Kommissionen har lovat att skära ner arbetsstyrkan med 5% utan några tvångsavskedanden. Detta löfte bör applåderas. Eftersom det tycks vara allvarligt menat vore en skriftlig och lagligt bindande garanti en önskvärd formalitet för att lugna oroliga tjänstemän.

I Tyskland behåller en fast anställd statstjänsteman sitt jobb så länge han/hon inte försummar sina åtaganden, medan EU-institutionerna anser sig ha rätt att avskeda tjänstemän 'i tjänstens intresse'. Med tanke på de dåliga erfarenheter vi redan haft av de så kallade reformerna som äter upp våra rättigheter och inkomster sedan inträdet av Neo-konservatismen i början av 80-talet är vi övertygade om att indragandet av 2000 tjänster snart kunde leda till mycket mer kännbara avskedanden.


8. Slutsats

Här har presenterats argument från mikro- och makro- ekonomiska områden men också från förvaltningsteori och ren och skär anständighet. Intresset för nedskärningar är som mest begränsat till de rikaste 2%en av befolkningen. SID hoppas att Parlamentet ska rösta mot denna minoritet.


Med utmärkt högaktning

Michael Ashbrook

S olidarity with those who work for their money
I ndependence from the others
D emocracy in all decisions taken by groups of
sane, adult humans

Homepage: http://sidtu.org
Email: ashbrmi@pt.lu
Phone: 00352 691 31 99 71

Created by: admin last modification: Monday 12 of March, 2012 [11:58:50 UTC] by admin


Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts